2016. évi vizsgálati jelentések

 

Jelentés a gyermekeknek szánt maszkok és jelmezek vizsgálatáról

A farsang a bálok és a vidám összejövetelek időszaka, melyeknek legfontosabb kellékei a különböző farsangi öltözetek, így a gyermekek számára készült, állatokat, mesefigurákat és különféle hősöket ábrázoló álarcok és jelmezek is. A maszkok és jelmezek jellemzően műanyagból, illetve műszálas anyagból készülnek, melyek égésgátló adalék nélkül jól égnek. A nem megfelelő anyagú termékek súlyos égési sérülést okozhatnak, ezért a gyermekek testi épségének megóvása érdekében elvárható, hogy a maszkokhoz és jelmezekhez felhasznált anyagok égésgátlóval adalékoltak legyenek. Az idei vizsgálat célja a nem biztonságos maszkok és jelmezek forgalomból történő kiszűrése volt. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a 30 db termékminta közül 16 minta (53%) súlyos veszélyt jelent a gyermekek számára.


Jelentés a gombelemek vizsgálatáról

A témavizsgálat célja a Magyarországon forgalomba hozott gombelemek kémiai összetételének felmérése volt. A gombelemek vizsgálatának egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a 2012. évi ellenőrzés eredményével ellentétben a jelenlegi termékek között már környezetbarát – 0,0005 tömegszázalékot meg nem haladó higanytartalmú – elemek is találhatóak. Azonban a termékek kétharmada továbbra sem felelt meg a Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek.


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az első alkalommal végrehajtott ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított lámpatestek forgalmazási körülményei ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiafogyasztásának címkézéssel történő megadására. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve minden esetben meg kell tennie a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, „energiahatékonysági” címkézési szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményeinek jogszerűvé tételére, és a feltárt jogsértések visszatartó erejű szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.


Jelentés a cigaretták kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának vizsgálata

Jelen vizsgálat célja tehát – a bevezetésben is kifejtettek alapján – a kereskedelmi forgalomban előforduló, szúrópróbaszerűen mintavételezett cigaretta termékek kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának vizsgálata volt annak vonatkozásában, hogy azok nem lépik-e túl a Korm. rendeletben rögzített felső határértéket, valamint megfelelnek-e a termék regisztrációs lapján, illetve a fogyasztói csomagolási egységen jelölt értékeknek.


Jelentés a gyermekkerékpárok és kerékpáros gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A kisgyermekek testi épségének megóvása érdekében joggal várható el, hogy a számukra készült kerékpárok, illetve gyermekülések megbízhatóak, tartósak, biztonságosak és kényelmesek legyenek. A nem megfelelő kialakítású, szilárdságú és stabilitású termékek balesetet okozhatnak, de a jelölések, a használatra vonatkozó lényeges információk hiánya is befolyásolhatja a biztonságos használatot.


Jelentés a műanyag- és fajátékok laboratóriumi vizsgálatáról

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a gyermekek körében igen népszerű játékbabák, műanyag állatfigurák, fürdőjátékok, egyéb PVC-ből (poli(vinil-klorid)) készült játékok és festett fajátékok megfelelnek-e az előírt kémiai és mechanikai biztonsági követelményeknek. A játékok vizsgálata az akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumban, valamint az akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumban történt.


Jelentés a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenőrzéséről

2002. január 1-től jogszabály írja elő, hogy a személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12 évnél fiatalabb és 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. Ez alól csak az mentesül, akinek a személygépkocsija nem alkalmas gyermekülés beszerelésére, illetve aki több gyermeket akar szállítani, mint ahány gyermekülés beszerelhető. Kivételt képez továbbá az az eset is, ha a gyermek a gépkocsi övével biztonságosan rögzíthető.


Jelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és az elektronikus hírközlési szektor panaszkezelésének, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedéseinek vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: NFH) és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz érkező nagyszámú fogyasztói beadvány, valamint az elmúlt évek során az érintett területeken lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a fogyasztóvédelmi hatóság fontosnak tartotta az elektronikus hírközlés és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogyasztóvédelmi szempontból történő, országos vizsgálatát.


Jelentés a vendéglátó-ipari vállalkozások, a közterületi, illetve alkalmi értékesítést végző kereskedők, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtók tevékenységének nyári ellenőrzéséről, kiemelt figyelemmel a turisták által kedvelt helyszínekre

Az idegenforgalmi főszezon alatt hatósági ellenőrzésekre elsősorban a turisták által leginkább látogatott helyszínek vendéglátó-ipari egységei, közterületi, illetve alkalmi árusai, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozások számíthattak. A hatósági ellenőrzések az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának vizsgálatára, valamint a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére fókuszáltak, ezáltal elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét.


Jelentés a Gyermekeknek szánt maszkok és jelmezek vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja volt a maszkok és jelmezek égési tulajdonságainak meghatáro­zá­sa által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikénysze­rí­tése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.


Jelentés a létrák laboratóriumi vizsgálatáról

A vizsgálat célja a háztartási balesetek csökkentése a nem megfelelő szilárdságú létrák kereskedelmi forgalomból való kiszűrése által. Továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.


Jelentés a csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évek óta kiemelt feladatának tekinti a csecsemők és kisgyermekek számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését, melyek között igen fontos termékcsoportot alkotnak a csecsemők- és kisgyermekek részére készített ruházati termékek, lábbelik.


Jelentés a rágókák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos rágókák, csörgők és csipogó játékok forgalomból történő kiszűrése. További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a termékek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a víziközmű-szolgáltatók, a távhőszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók internetes honlapjainak ellenőrzéséről a fogyasztók számára kötelezően megjelenítendő információk tekintetében

A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2015. február 1-jén hatályba lépett módosítása következtében a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások kötelesek a honlapjukon a fogyasztók számára elérhetővé tenni a jogszabályban meghatározott legalapvetőbb információkat.


Jelentés a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi referens intézménye – 2014. év februárjában – a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését elősegítő céllal került bevezetésre.


Jelentés a reklámtevékenységre (különös tekintettel a szerencsejátékok reklámozására), a reklámközvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

Az elmúlt évek tapasztalatai indokolttá tették, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság 2016-ban is kiemelt figyelmet fordítson a gazdasági reklámokkal kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A reklámok olyan jelentős eladásösztönző eszközök, amelyek nemcsak befolyásolják, de meg is határozzák a fogyasztók ügyleti döntéseit. A fogyasztók valóságnak megfelelő tájékoztatáshoz való jogának minden körülmények között érvényesülnie kell, így a termék megvásárlását, szolgáltatás igénybevételét népszerűsítő reklám nem tartalmazhat megtévesztő állítást.


Jelentés a szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra

Tekintettel arra, hogy a fogyasztói bejelentések, valamint tájékoztatást kérő levelek jelentős része a szavatosság, illetve a jótállás témakörét érinti, a fogyasztóvédelmi hatóság 2016-ban is indokoltnak tartotta e terület több hónapon át tartó, országos ellenőrzését.


Jelentés a mágneses játékok vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja a veszélyes mágneses játékok forgalomból történő kiszűrése volt, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.


Jelentés a fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzéséről

A fiatalságot károsan befolyásoló reklámokkal kapcsolatos jogsértési gyakoriság ugyan alacsonynak mondható, a 18. életévüket be nem töltött személyek, dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos kifogásolási arány lényegében nem változott az elmúlt években. Az ellenőrzés célja így a 18 éven aluli személyek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelme érdekében kiemelten vizsgálni a vonatkozó jogszabályok megtartását, azaz a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának tilalmát, és kiszűrni a tiltott reklámtevékenységet.


Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 2013-ban módosí-tott 1275/2008/EK rendeletében meghatározott 2010. 01. 07., 2013. 01. 07. és 2015. 01. 01. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott, készenléti üzemmóddal/üzemmódokkal rendel-kező, kisebb méretű háztartási audio és hifi berendezések készenléti állapotban mérhető tel-jesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.