PE/002/00072-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00072-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 30 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

A Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése kapcsán minden esetben a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletek rendelkezései alapján, továbbá a szüneteltetéshez kapcsolódó többletfeltételek támasztása nélkül járjon el.

Kötelezte továbbá a Társaságot, hogy az írásbeli fogyasztói panaszok elutasítása esetén minden esetben az indokolási részben hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerinti tartalommal adjon tájékoztatást az érintett fogyasztó részére a további jogorvoslati lehetőségeket biztosító szervekről.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Zalaispa Nonprofit Zrt. (székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.)

 

7. A megállapított tényállás:

A rendelkezésre álló iratokat és a fellebbezést a másodfokú hatóság megvizsgálta és megállapította, hogy a Társaság fellebbezése részben alapos. Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, azonban a rendelkezésére álló bizonyítékokból részben helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja a fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának, valamint a közszolgáltatás szüneteltetése vonatkozásában alkalmazott kötelező rendelkezésnek a mellőzését. A határozat panaszkezelés tekintetében alkalmazott kötelező rendelkezését a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BE-02/10/468-17/2018. számú, 2018. október 31. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

 

  • a közszolgáltatás szüneteltetése vonatkozásában:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti felhatalmazás alapján – Gétye Község Önkormányzatának képviselő-testülete által megalkotott – a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016. (VI. 30.) számú, 2016. július 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletének a szüneteltetésre vonatkozó rendelkezéseit azáltal, hogy a hivatkozott rendelet 8. §-ában foglalt feltételekhez képest a Társaság az Általános Szerződési Feltételeire hivatkozva további feltételeket is meghatározott.

 

  • a panasz- és beadványkezelés vonatkozásában:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Zalaispa Nonprofit Zrt. (székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz., adószáma: 14346628-2-20 a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/468-17/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, valamint a közszolgáltatás szüneteltetése vonatkozásában alkalmazott kötelező rendelkezést mellőzi. A határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/00072-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00072-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Zalaispa Nonprofit Zrt. (székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.)