PE/002/00008-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00008-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/4054/2/2018.  számú határozatában megállapította, hogy a Társaság nem tett eleget az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdésben előírt jegyzőkönyv felvételi kötelezettségének, ezáltal jogsértést követett el.

Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy a számlában alkalmazott jóváírás tétel nem helyettesítheti az írásbeli válaszadási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy az nem tartalmaz magyarázatot, ezáltal a Társaság megsértette az Fgytv. vonatkozó előírását.

Ezért az elsőfokú hatóság 1.000.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Kft. terhére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a 2957019 ügyfél-azonosítószámú, 2018. május 29. napján tett fogyasztói panasz esetében nem vett fel jegyzőkönyvet, valamint a panaszt írásban nem válaszolta meg.

A másodfokú hatóság – a bírság kiszabása mellett - egyúttal indokoltnak tartotta a Társaság kötelezését is a jövőbeni jogsértések megszüntetése érdekében, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint, az Fgytv. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezte a Kft.-t az Fgytv. 17/A. § (3) és (6) bekezdésében foglaltak betartására, valamint arra, hogy a megtett intézkedésről az elsőfokú hatóságot 15 napon belül értesítse.

A másodfokú hatóság a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartotta indokoltnak a Társaság jogkövető magatartásának ösztönzése céljából, a jövőben a fogyasztók alapvető, megfelelő panaszkezeléséhez fűződő jogának érvényesítése érdekében.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (3) és (6) bekezdéseiben foglaltak.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép., adószáma: 10987278-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-366290, továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője dr. Simon Attila ügyvéd (Simon Ügyvédi Iroda, adószáma:18103232) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/4054/2/2018.  számú határozatát megváltoztatja, az alábbiak szerint.

 

A fogyasztóvédelmi bírság összegét 200.000,- Ft-ban, azaz Kétszázezer forintban állapítja meg.

 

Egyúttal kötelezi a Társaságot, hogy az ügyfélszolgálaton tett panaszok esetében, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vegyen fel jegyzőkönyvet, és annak egy másolati példányát adja át a fogyasztónak. Ezt követően köteles a panaszt harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.   

 

Kötelezi továbbá a Társaságot, hogy a fentiek teljesítése érdekében megtett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot 15 napon belül értesítse.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/00008-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00008-3/2019.
Ügyfél adatok: 
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.)