PE/002/1109-2/2018. (PE/002/826-2/2018.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.08.18.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1109-2/2018. (PE/002/826-2/2018.)

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a HB-03/FVO/00452-0006/2018. ügyiratszámú, 2018. május 29-én kelt határozatot.

Kötelezte a Szolgáltatót, hogy amennyiben az érintett felhasználási helyhez tartozó felhasználótól eltérő személytől érkezett bejelentés alapján a csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodásának kivizsgálása érdekében megtartott ellenőrzés esetén hibára utaló jelet észlel, úgy – amennyiben a helyszíni szóbeli tájékoztatás nem lehetséges – az érintett felhasználási helyhez tartozó felhasználót haladéktalanul tájékoztassa írásban, igazolható módon vagy rögzített telefonbeszélgetés útján az ellenőrzés során tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól.

A házi, illetve csatlakozó ivóvízhálózattal összefüggő elszámolással kapcsolatban fogyasztóvédelmi jogszabálysértést nem állapított meg, melyre való tekintettel a Kérelmező díjvisszatérítésre vonatkozó kérelmét elutasította.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a megállapított jogsértések miatt 200.000,- Ft mértékű fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról, továbbá a jogszabályi előírások betartására kötelezésről határozott.

A másodfokú hatóság a Szolgáltató által elkövetett jogsértések miatt fennálló jogsértő állapot megszüntetésére szólította fel a Szolgáltatót, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint kötelezte a tévesen kiállított számla helyesbítésére. A másodfokú hatóság ezen túlmenően megtiltotta a Szolgáltatónak, hogy a továbbiakban jogsértéseket kövessen el.

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által feltárt tényállást a fentieknek megfelelően kiegészítette. A feltárt jogsértések alapján indokoltnak tartotta az elsőfokú határozat megváltoztatását és a rendelkező részben meghatározott szankció és kötelezések alkalmazását, a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók vagyoni, illetve tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek védelme érdekében.

Az eljárás során úgy értékelte, hogy a megállapított jogkövetkezmény a Társaság által elkövetett jogsértés súlyával arányban áll, és elegendő visszatartó erővel bír ahhoz, hogy a vállalkozást a jövőbeni jogkövető magatartásra ösztönözze.

A másodfokú hatóság az eset összes körülményeire és az elkövetett egyéb jogsértésekre tekintettel a határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyta.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság határozatában a házi-, illetve csatlakozó ivóvízhálózattal összefüggő elszámolással kapcsolatban fogyasztóvédelmi jogszabálysértést nem állapított meg.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Felhasználó/Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB/03-FVO/00452-0006/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezését törli:

"A házi, illetve csatlakozó ivóvízhálózattal összefüggő elszámolással kapcsolatban fogyasztóvédelmi jogszabálysértést nem állapítottam meg, melyre való tekintettel a Kérelmező díjvisszatérítésre vonatkozó kérelmét elutasítom."

 

A másodfokú hatóság a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14., cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000479, adószáma: 23458208-2-09, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság, illetve Debreceni Vízmű Zrt.) az elkövetett jogsértésekre tekintettel 200.000.-Ft (azaz kettőszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 

A másodfokú hatóság megtiltja a Szolgáltatónak, hogy a számlázáshoz rendellenesen működő (nem mérő) fogyasztásmérő adatait vegye figyelembe.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a felhasználási helyen történt meghibásodás miatt történt vízelfolyásra tekintettel a hibás mérés szabályait vegye figyelembe a vízfogyasztás számlázásakor, és a Felhasználónak tévesen kiállított elszámoló számlát ennek megfelelően helyesbítse, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a helyesbített számlák alapján megállapított vízdíj megfizetésére a téves számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy továbbiakban a fogyasztásmérő éves vagy rendkívüli leolvasása során tapasztalt kiemelkedően magas fogyasztás esetén a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a Felhasználót a helyszínen szóban, vagy azt követően 15 napon belül írásban.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/1109-2/2018. (PE/002/826-2/2018.)
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1109-2/2018. (PE/002/826-2/2018.)
Ügyfél adatok: 
Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.)