PE/002/00264-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.05.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.13.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00264-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a BP/FOGY/04276-0002/2018. ügyiratszámú, 2018. november 8-án kelt határozatot, amelyben a feltárt jogsértések miatt 850.000.-Ft (azaz nyolcszázötvenezer forint) összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot, hogy tegyen eleget kötbérfizetési kötelezettségének, mely szerint a nem megfelelő mennyiséget tartalmazó részszámlák kibocsátása miatt 9.800.-Ft,  (2018.04.05. – 2018.07.11. összesen 98 nap - 98 X 100.-Ft) kötbért, az érdemi válasz elmaradása miatt (2 X 5.000.-Ft) 10.000.-Ft kötbért köteles fizetni a Felhasználónak.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megvizsgálta a rendelkezésre álló iratokat és a fellebbezést, és megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos, a következő indokok alapján.

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetésre jutott, a mérlegelési szempontok alapján arányos szankciókat írt elő a Társaság számára.

A másodfokú hatóság fontosnak tartja kiemelni, hogy a Társaság köteles a számlázás során a jogszabályoknak megfelelően eljárni, érdemben megválaszolni a fogyasztók panaszait, és a kérelem elutasítása esetén tájékoztatást nyújtani a jogorvoslati lehetőségekről.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság az alábbi jogszabályhelyek megsértését állapította meg:

  • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 57. § (4) bekezdés b) pont
  • A Vet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 22/B. § (1) bekezdése által az üzletszabályzat 13.5.1 pontja, valamint 28. § (5) bekezdés
  • VET Vhr. 1. számú mellékletének 6.1. b) pont
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 17/A. § (8) bekezdés

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Dr. Sátori Anna ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Aulich u. 7.) által képviselt  ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/04276-0002/2018. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaságot, hogy a fent említett határozat rendelkező részében a nem megfelelő összegű számlák kibocsátása miatt és az érdemi válaszadás elmulasztása miatt előírt kötbérfizetési kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 13.
Kiadvány címe: 
PE/002/00264-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00264-1/2019.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)