2015. évi vizsgálati jelentések

 

Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzéséről

Az információs társadalom tagjaiként életünket és szokásainkat nagyban meghatározza az internet világa. A technika fejlődése, a kereslet-kínálat permanens bővülése, az online üzletek rohamos elterjedése, továbbá a tudatos vásárlói réteg növekedése miatt a fogyasztói társadalom egyre nagyobb százaléka bonyolítja vásárlásait a világhálón. Az online értékesítés útján a fogyasztók gyorsan, kényelmesen intézhetik jogügyleteiket, kiiktatva ezzel a hagyományos kereskedelmi formákhoz kapcsolódó esetleges bosszúságokat.


Jelentés a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja az előírásoknak nem megfelelő biztonsági gyermekülések kiszűrése volt, valamint a jogszabályi előírások érvényesítése a vizsgálat tárgyát képező termékek forgalmazásában.


Jelentés a „probiotikus”- és egyéb étrend-kiegészítők és pezsgőtabletták vizsgálatáról

(TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 „Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) projekt keretében)

Jelen témavizsgálat keretében az összetevőként bizonyos baktériumokat, illetve a vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők összetételi ellenőrzése történt meg a megtévesztő jelölés tükrében egyes paraméterek vonatkozásában.


Jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett játékok biztonságossága megfelel-e a jogszabályi és szabványi előírásoknak.


Jelentés a farsangi maszkokról és jelmezekről

A vizsgálat elsődleges célja a maszkok és jelmezek égési tulajdonságainak meghatározása által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.
A tavalyi vizsgálat során a maszkok és jelmezek 66%-a esett kifogás alá, míg a szőrt tartalmazó maszkoknál ez az arány 100% volt, valamint a tollat/pihét tartalmazóknál is csak egy megfelelő terméket találtunk, ezért volt indokolt az ismételt ellenőrzés.


Jelentés az arc- és hajápolási termékek, illetve hajfestékek vizsgálatáról

A mai ember számára az arc és a haj ápolására a kozmetikumok igen széles választéka áll rendelkezésre. Ezek használata azonban összetételükből és különféle eredetű (mikrobiológiai, technológiai) szennyezettségükből kifolyólag bizonyos kockázatokat hordozhat magában, így termékbiztonsági vizsgálatuk elengedhetetlen.


Jelentés a cigaretták kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának ellenőrzéséről

Jelen vizsgálat célja a kereskedelmi forgalomban előforduló, szúrópróbaszerűen mintavételezett cigaretta termékek kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának vizsgálata volt a tekintetben, hogy azok nem lépik-e túl a Korm. rendeletben rögzített felső határértéket, valamint megfelelnek-e a termék regisztrációs lapján, illetve a fogyasztói csomagolási egységen jelölt értékeknek.


Jelentés az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére

A fogyasztóvédelmi hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít az idegenforgalmi főszezonban a vendéglátó-ipari egységek, valamint a személytaxi-szolgáltatók ellenőrzésére, amely során a különböző jogszabályi előírások megtartását vizsgálja, ezáltal elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelelő tájékoztatáshoz fűződő jogaik érvényesülését.


Jelentés a szálláshellyel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárásáról a nemzeti tanúsító védjegyrendszer tükrében

A jogszabályi változást követően Magyarországon is bevezetésre került, a jelenleg 13 országban működő HOTELSTARS harmonizált európai minősítő rendszer, amelynek védjegyrendszerébe való belépés önkéntes a szállodák részére.


Jelentés a bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról

Jelen témavizsgálat célja a joghatással járó mérés és az ez alapján történő számlázás ellenőrzésén keresztül a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, továbbá az ellenőrzés preventív funkciójaként a víziközmű-szolgáltatás színvonalával kapcsolatos növekedés elősegítése, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalatainak bővítése volt. A vizsgálat eredményei által pontosabb kép volt kapható a szabályozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákról, illetve a szolgáltatók vonatkozó gyakorlatáról.


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az országos szinten első alkalommal végrehajtott ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére.


Jelentés a földgázszolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatának vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a területi kormányhivatalokhoz érkező fogyasztói beadványok, valamint az elmúlt évek során lefolytatott átfogó ellenőrzések tapasztalatai alapján, illetve az utóbbi években megvalósuló jogszabály módosítások kapcsán hatóságunk szükségesnek tartotta a földgázszolgáltatási szektort érintően a szolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatát külön is megvizsgálni egy országos szintű ellenőrzés keretében.


Jelentés a 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzéséről, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában

Tekintettel arra, hogy a fiatalság a jövő egyik meghatározó záloga, vitathatatlan az a tény, hogy a gyermek- és fiatalkorúak egészséges testi, lelki, erkölcsi, szellemi fejlődése, valamint tudatosságuk erősítése közös társadalmi érdek. A fogyasztóvédelmi hatóság által 2015-ben lefolytatott, 18 éven aluli személyek védelmét célzó témavizsgálat tapasztalatai rámutattak arra, hogy elengedhetetlen a fiatalokat érintő, mindennapjaikat, ezáltal fejlődésüket befolyásoló jogszabályi követelmények folyamatos vizsgálata.

Annak ellenére, hogy a fiatalságot károsan befolyásoló reklámokkal kapcsolatos jogsértési gyakoriság 2015-ben jelentős javulást mutat, a 18. életévüket be nem töltött személyek, dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos kifogásolási arány lényegében nem változott az elmúlt évhez képest.


Jelentés a bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

Bizonyos vegyi anyagok az emberi bőrrel tartósan vagy nagy gyakorisággal érintkezve az élő szervezet számára komoly kockázatot jelenthetnek. Ezek közül kiemelhetők például a különböző fémötvözetekben jelen lévő nikkel, vagy a krómcserzéssel tartósított bőripari árucikkeknél előforduló króm (VI) tartalom, valamint a textil- és bőrtermékek színezéséhez felhasznált azoszínezékek. Mindhárom anyag az arra érzékeny embereknél egészség károsodást okozhat, a króm (VI) és a nikkel könnyen túlzott mértékű immunreakciót válthat ki, amelyek általában különböző bőrelváltozások formájában jelentkeznek, az azoszínezékek karcinogén hatásúak lehetnek.


Jelentés a szezonális – nyári és téli időszakban jellemző – termékek vizsgálatáról

Jelen témavizsgálat tárgya a nyári és téli szezonra jellemző egyes cikkek biztonságosságának, illetve minőségének laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése volt.


Jelentés a csokoládék vizsgálatáról a megtévesztő jelölés tükrében

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen ellenőrzi a különféle élelmiszerekre vonatkozó, a Magyar Élelmiszerkönyvbe foglalt kötelező előírások teljesülését a megtévesztő jelölés tükrében.
Az idei év során ellenőrzés alá kerültek a különböző csokoládé termékek, mivel ezen termékcsoport fogyasztása szinte mindenki által közkedvelt. Gyerekek, felnőttek, fiatalok és idősek is évente több kilót esznek meg belőle hazánkban.


Jelentés a szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzéséről, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűréséről

A fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkező fogyasztói kérelmek, bejelentések és tájékoztatást kérő levelek jól szemléltetik, hogy a hazai kereskedőknek a fogyasztók minőségi kifogásaival kapcsolatos eljárása sokszor nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, illetve maguk a fogyasztók sem ismerik a szavatossági és jótállási igényeikre, és összességében a minőségi kifogásaikra vonatkozó jogszabályi hátteret. Mindezekre tekintettel a hatóság a 2015. évben is indokoltnak tartotta e terület országos ellenőrzését.


Jelentés a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja – az előző évekhez hasonlóan – annak megállapítása volt, hogy a közterületi, valamint az intézményi (bölcsődei, óvodai és iskolai) játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.


Jelentés a 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzéséről, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában

Napjainkban sajnálatos módon egyre népszerűbbé vált a fiatalok körében az alkoholfogyasztás, illetve a dohányzás, amely sok esetben a közösséghez való tartozás feltételének is tűnik a 18 éven aluliak számára. Többek között ezen oknál fogva a gyermekek, a fiatalkorúak a fogyasztói társadalom káros hatásainak nap mint nap ki vannak téve.


Jelentés a reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára

Az elmúlt évek tapasztalatai indokolttá tették, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság 2015-ben is kiemelt figyelmet fordítson a gazdasági reklámokkal kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára.


Jelentés a gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése (pl. magas etetőszékek, pelenkázók) című témavizsgálatról

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos magas etetőszékek és pelenkázók, illetve a pelenkázók részét képező pelenkázó lapok/alátétek/feltétek forgalomból történő kiszűrése.
További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a termékek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt feladatának tekinti a csecsemők és kisgyermekek számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését, ezért több mint 10 éve folyamatosan végez piacfelügyeleti vizsgálatot a csecsemők és kisgyermekek részére gyártott ruházati termékek körében.


Jelentés a szerencsejáték reklámozására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 2015. október 1-jétől olyan jogszabályi előírással egészült ki, amely a szerencsejátékot népszerűsítő reklámokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése esetére a felelősségi kérdéseket, illetve a kiszabandó bírság összegét tartalmazza.


Jelentés a reklámközvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 2015. július 4-től kiegészült a reklámközvetítői szerződésekre, illetve a reklámszolgáltatókra vonatkozó új szabályokkal. A törvény módosítása alapvető változásokat hozott a médiaügynökségek, vagyis a reklámközvetítők szerződéses viszonyai tekintetében.


Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

A témavizsgálat célja azon cégek, vállalkozók kiszűrése volt, amelyek a jogszabályoknak nem megfelelő általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazva, a vonatkozó biztonsági követelményeknek meg nem felelő termékeket forgalmazva, valamint a fogyasztók érdekeit, jogait és a hatályos jogszabályokat megsértve, megtévesztő módon végzik kereskedelmi tevékenységüket.


Jelentés az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

Az elmúlt években lefolytatott vizsgálatok és az azok során feltárt jogsértések bebizonyították, hogy elengedhetetlen a terület átfogó és rendszeres fogyasztóvédelmi szempontból történő vizsgálata.


Jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira

A témavizsgálatban az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése mellett különös figyelmet fordítottunk az áruházláncok különböző akciós ajánlataira, továbbá a húsvéti, karácsonyi ünnepek szezonális termékeinek fokozott vizsgálatára is.


Jelentés az autókereskedések, autószervizek és autósboltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenőrzéséről

Hazánkban széles fogyasztói réteg rendelkezik személygépjárművel, amelynek esetleges meghibásodása esetén fel kell keresnie egy speciális szaküzletet, illetve szakszervizt, ahol a fogyasztónak – a helyes döntés meghozatala érdekében – mindig megfelelő tájékoztatást kell adni a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatosan, valamint a vonatkozó szavatossági, jótállási feltételekről. A fogyasztók szavatossági és jótállási jogai ugyanis alapvető fogyasztói jogosultságoknak tekinthetőek, amely miatt kiemelkedően fontos, hogy ne kerüljön sor ezen jogok kereskedők általi korlátozására és csorbítására.


Jelentés a kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jóváhagyott 2015. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában (EVP) elrendelt, „A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek mintavétellel egybekötött ellenőrzése” című témavizsgálat célja volt, hogy minél több, a kereskedelmi forgalomban árusított, biztonsági szempontból nem megfelelőnek vélt villamossági termékből történjen mintavétel, a veszélyesnek minősített termékekkel kapcsolatos intézkedések megtétele és a RAPEX riasztások számának növelése mellett. A témavizsgálat lehetőséget biztosít arra is, hogy az EVP-ben szereplő, meghatározott termékkörök ellenőrzésére irányuló vizsgálatokba be nem sorolható villamossági termékek is legyenek köthetőek egy konkrét témavizsgálathoz.


Jelentés a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

A 2012-től évente lefolytatott fogyasztói beadványokon alapuló átfogó vizsgálatok – amely 2012-ben még kizárólag a villamosenergia- és földgázszolgáltatás területeire vonatkozott, majd 2013-tól már a víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területeire is kiterjedt – tapasztalataira tekintettel a fogyasztóvédelmi hatóság számára továbbra is fontosnak bizonyult, hogy nyomon követhesse, felismerhesse a fenti szolgáltatási területeken esetlegesen újonnan jelentkező, vagy folyamatosan fennálló fogyasztói problémákat, illetve jogalkalmazási nehézségeket.


Jelentés a fogyasztói csoportok szervezésének tilalmát kimondó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A fogyasztói csoportok célközönségét jellemzően a pénzügyi nehézségekkel küzdő, jövedelemigazolással nem rendelkező, a pénzintézetek banki, pénzügyi szolgáltatásaiból nem részesülő, valamint jövedelmük, életkoruk alapján a banki hitelezés köréből kiszoruló fogyasztók alkotják.


Jelentés a diétás étrendhez illeszkedő, illetve „mentes” élelmiszerek vizsgálatáról a megtévesztő jelölés tükrében

A témavizsgálat keretében a diétás étrendhez illeszkedő, illetve „mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek összetételi ellenőrzése történt meg a megtévesztő jelölés tükrében egyes paraméterek vonatkozásában. A jelölés függvényében vizsgálatra került a laktóztartalom, a gluténtartalom, szójatartalom, tartósítószer-tartalom, mesterséges színezék tartalom és a nátriumtartalom a különböző termékekben.


Jelentés a lövedékes játékok mechanikai és kémiai biztonságosságának vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja annak ellenőrzése, hogy a mintavételezett játékok biztonságossága megfelel-e a jogszabályi és szabványi előírásoknak. A 2014-es évben megvizsgált lövedékek 71,4%-ánál a tapadókorong a lövedék végéről az előírt erő hatására levált. Mozgási energia tekintetében a kifogásolási arány 21%-os volt, a minták 44%-a pedig egészségre ártalmas ftálsav-észter típusú lágyítószert tartalmazott. A mintavételezett termékeknél vizsgáltuk a lövedék mozgási energiáját a tapadókorongos lövedékeknél a tapadókorong rögzítési szilárdságát, valamint a kémiai biztonságosság tekintetében a ftálsav-észter típusú lágyítószer-tartalmat.


Jelentés a kültéri és beltéri kerámiai burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A kerámiai burkolólapok elterjedtsége miatt e termékkörben nagy a túlkínálat, ezért kiemelkedően fontos, hogy a fogyasztók a jogszabályok által előírt megfelelő információk segítségével tudják kiválasztani a kerámiai burkolatot, hiszen helyiségenként más és más tulajdonságú, kopásállóságú, esztétikai megjelenésű válhat szükségessé. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a hazai és külföldi gyártású kerámiai burkolólapok forgalmazása megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak.


Jelentés a szén-monoxid riasztók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóság az elmúlt időszakban négy alkalommal ellenőrizte a szén-monoxid érzékelő készülékeket soron kívül elrendelt mintavételezések során. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy számos szén-monoxid érzékelő nem teljesíti az előírt követelményeket. A témavizsgálat időzítése azt a célt szolgálta, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt információval szolgálhassunk a fogyasztók számára a megfelelő, illetve a fals biztonságérzetet nyújtó, nem biztonságos készülékekről.

A témavizsgálat keretében összesen 12 féle szén-monoxid érzékelő mintavételezésére került sor. Ebből 7 féle olyan termék volt, amelyek eddig még nem kerültek a hatóság látókörébe, míg 5 féle készüléket korábban már vizsgálat alá vontunk, és megfelelőnek minősítettük őket. A megismételt vizsgálatokkal hatóságunk azt kívánta ellenőrizni, hogy a gyártók folyamatosan biztosítják-e termékeik biztonságosságát, amely által a fogyasztók még magasabb szintű védelme valósulhat meg.

A laboratóriumi vizsgálatok most is arra irányultak, hogy a vonatkozó szabványban megadott szén-monoxid koncentrációknál a meghatározott időtartamon belül a készülékek riasztanak-e. Megállapítottuk, hogy 4 féle készülék nem elégítette ki a követelményeket, amelyből 3 féle termék jelent veszélyt a felhasználókra nézve.


Jelentés a karácsonyi szezonális termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.

Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrésre kerüljenek a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő, az áramütés és égési sérülés szempontjából a fogyasztókra a legnagyobb kockázatot jelentő, veszélyes termékek.


Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Mivel a Föld globális felmelegedésének problematikája napjainkban szinte már mindennapi életünkbe is beköltözött, ezért a negyedik alkalommal végzett, a környezetbarát tervezési követelmények betartására irányuló ellenőrzés fő célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 2013-ban módosított 1275/2008/EK rendeletében meghatározott 2010. 01. 07. és 2013. 01. 07. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott, készenléti üzemmóddal rendelkező háztartási mikrohullámú sütők készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.


Jelentés a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés kiterjedt valamennyi, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 1. sz. melléklete szerint az I., a II. és a III. kategóriába tartozó mutatványos berendezésre, mint például vízicsúszda, légvár, stb., de a városi rendezvények, búcsúk, fesztiválok alkalomszerűen felállított szórakoztató berendezései, valamint a kalandparkokba telepített eszközök is vizsgálat alá kerültek. A legnagyobb biztonsági kockázatú eszköz az I., a legkisebb kockázatú eszköz a III. veszélyességi osztályba tartozik. A besorolás függ a működési sebességtől, gyorsulástól, valamint attól, hogy milyen magasságban használják a berendezést.


Jelentés a játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jóváhagyott 2015. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában (EVP) elrendelt, „A játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése” című témavizsgálat célja volt, hogy minél több, a kereskedelmi forgalomban árusított, biztonsági szempontból nem megfelelőnek vélt játékból történjen mintavétel, a veszélyesnek minősített termékekkel kapcsolatos intézkedések megtétele és a RAPEX riasztások számának növelése mellett. A témavizsgálat lehetőséget biztosít arra is, hogy az EVP-ben szereplő, meghatározott termékkörök ellenőrzésére irányuló vizsgálatokba be nem sorolható termékek is legyenek köthetőek egy konkrét témavizsgálathoz.

A vizsgálandó termékkört a 14 év alatti gyermekek részére játék céljára tervezett, gyártott és forgalmazott termékek (a továbbiakban: játék) alkotják. A mintavételezés különösen kiterjed a gyermekjátékok lágyítószer tartamának, a mágneses játékok, az összecsukható játékok és az akusztikus játékok vizsgálatára.